زمان برگزاری : ۹۳/۳/۳۱

اهم مذاکرات:

  1. درباره آخرین وضعیت مالیات جامعه پزشکی و تفاهمات صورت گرفته گزارشی ارائه و درباره آن بحث شد.
  2. درباره بازخوردهای اجرای طرح تحول سلامت مباحث مشروحی مطرح شد.
  3. درباره استقلال بخشی یه نظام تهران و ضرورت اقدام عاجل در این باره بحث شد.
  4. درباره ضرورت برقراری ارتباط رسانه ای بیشتر میان نظام پزشکی تهران و جامعه پزشکی شهر تهران مباحثی مطرح شد.