دوازدهمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۲/۱۲/۲۴

اهم مذاکرات:

  1. درباره جزئیات پیشنهادات نظام پزشکی به وزارت بهداشت درباره تعرفه سال آینده بحث شد.
  2. درباره ورود هوشمندانه به عرصه مالیات جامعه پزشکی و اتخاذ راهکارهای بهتر برای تسهیل در امور مالیاتی سال آینده مذاکراتی مطرح شد.
  3. درباره آخرین وضعیت آرم طرح ترافیک بحث شد.
  4. درباره مباحث اخیر درمورد جامعه ماماهای کشور، بحث و گفت گو شد.
  5. درباره طرح تحول سلامت و تصمیمات آتی دولت در این حوزه بحث شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه