زمان برگزاری : ۹۲/۱۱/۲۶

اهم مذاکرات:

  1. درباره ضرورت اطلاع رسانی به جامعه پزشکی و مردم درباره اقدامات نظام پزشکی تهران و دیدگاههای آن بحث شد.
  2. پیشنهاد شد برای نظام پزشکی تهران واحد روابط عمومی مستقل تشکیل شود.
  3. درباره هجمه های صورت گرفته به نظام پزشکی و جامعه پزشکی بحث و بر ضرورت اقدامات لازم برای تاثیرگذاری بر تعرفه سال بعد تاکید شد.