نهمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۲/۹/۳۰

اهم مذاکرات:

  1. درباره جوسازی هایی که از سوی برخی مطبوعات علیه جامعه پزشکی صورت گرفته است بحث و راهکارهای مقابله با آن بررسی شد.
  2. درباره طرح ترافیک جامعه پزشکان تهرانی و نحوه تخصیص و نیز تعامل با شهرداری برای افزایش ظرفیت ها مباحثی مطرح شد.
  3. درباره روند اجرایی استقلال بخشی به تهران گزارشی ارائه شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه