هشتمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۲/۹/۲

اهم مذاکرات:

  1. درباره عوارض شغلی و تعاملات با شهرداری مباحثی مطرح شد.
  2. درباره تغییرات آئین نامه نظارت بر تبلیغات بحث شد.
  3. در مورد ضرورت برگزاری دوره ها، کلاس ها و کنگره های آموزش مداوم مذاکره شد.

 

مصوبات:

  1. مقرر شد یک طبقه از ساختمان مرکزی نظام پزشکی در اختیار نظام پزشکی تهران قرار گیرد. آقایان دکتر گلمکانی، دکتر بدخش، دکتر خسرونیا و دکتر قیامت از سوی نظام پزشکی تهران و آقای دکتر ساعی به عنوان نماینده سازمان کل مسئول پیگیری موضوع شدند.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه