سومین جلسه

زمان برگزاری : ۹۲/۳/۲۵

اهم مذاکرات:

  1. درباره تغییرات و افزایش قیمت دارو و کیفیت مواد اولیه، مباحثی مطرح شد.
  2. درباره افزایش سهم پرداخت مردم از هزینه سلامت نسبت به سال قبل ابراز نگرانی شد.
  3. درباره تاخیراتی که در امضای حکم رئیس کل صورت گرفته است مذاکراتی انجام شد.
  4. درباره نحوه استقلال نظام پزشکی تهران مباحثی مطرح شد.

مصوبات:

  1. آقایان دکتر بدخش ، دکتر حفیظی و دکتر خسرونیا به عنوان اعضای کمیته مالیات و تعرفه انتخاب شدند.
  2. آقایان دکتر غلامی ، دکتر خویی و دکتر قیامت به عنوان اعضای کمیته دارو انتخاب شدند.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه