پنجمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۲/۶/۳۰

اهم مذاکرات:

  1. گزارش عملکرد دادسرای انتظامی سازمان در سال ۹۱ ارائه و بررسی شد.
  2. درباره آئین نامه نظارت بر تبلیغات و وضعیت فعلی آن مباحثی مطرح شد.
  3. بر ضرورت تعامل بیشتر با انجمن های علمی تخصصی تاکید شد.
  4. راهکارهای هویت بخشی و استقلال بخشی به نظام پزشکی تهران بررسی شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه