نوزدهمین جلسه

زمان برگزاری : ۹۳/۷/۵

اهم مذاکرات:

  1. درباره کم و کیف برگزاری همایش علمی پزشکان عمومی در فروردین ۱۳۹۴، وضعیت سایت سازمان و مجله جامعه پزشکی بحث و تبادل نظر شد. آخرین وضعیت طرح تحول سلامت و ابلاغ کتاب ارزش‌های نسبی مورد بررسی قرارگرفت.
  2. درباره ضرورت تدوین و تصویب بودجه  سازمان نظام پزشکی تهران در سال ۱۳۹۴ گفت و گو شد.
  3. درباره پروژه سیمرغ و تبعات آن و ضرورت پیگیری از مسئولان  امر درباره وضعیت پیش آمده بحث و تبادل نظر شد.
  4. درباره آخرین وضعیت طرح ترافیک پزشکان و چالش‌های پیش رو مطالبی مطرح شد.
  5. اعضای کمیته تدوین بودجه به شرح زیر انتخاب شدند: آقایان دکتر گلمکانی، دکتر خسرونیا، دکتر بدخش، دکتر حیدری، دکتر فتاحی و دکتر پیوندی.
  6. اعضای کمیته طرح تحول سلامت به شرح زیر انتخاب شدند: آقایان دکتر حفیظی، دکتر بدخش، دکتر قیامت، دکتر یزدانی، دکتر هویدا، دکتر خسرونیا، دکتر غلامی.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه