هجدهمین جلسه

زمان برگزاری: ۹۳/۶/۱

اهم مذاکرات:

  1. اولین شماره از دور جدید نشریه جامعه‌پزشکی مورد بررسی قرارگرفت و درباره سایت سازمان نظام‌پزشکی تهران بزرگ نیز مباحثی مطرح شد. بحث استقرار نظام تهران در طبقه چهارم نیز مطرح و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.
  2. درباره جوسازی‌های اخیر پیرامون جامعه پزشکی درباره افزایش تعرفه گفت و گو و تبادل نظر و بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه جامعه پزشکی تأکید شد.

مصوبات:

  1. پیگیریهای هیأت مدیره تهران برای برگزاری جلسه با وزیر بهداشت.
  2.  ارسال ساختار پیشنهادی سازمان تهران به شورای عالی برای تصویب.
  3. تخصیص نیرو به دبیرخانه هیأت مدیره برای ثبت و ضبط و پیگیری مصوبات .
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه