جلسات هیات مدیره

لیست جلسات

اولین جلسه

زمان برگزاری : ۲۷/۱۲/۹۱

مصوبات:

 1. آقای دکتر علی اصغر پیوندی به عنوان رئیس نظام پزشکی تهران انتخاب شد.
 2. آقایان دکتر غلامی ، دکتر سیدان و دکتر گلمکانی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم و دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.
 3. آقایان دکتر پیوندی ، دکتر زالی، دکتر قیامت ، دکتر صاحب الزمانی، دکتر خسرونیا، دکتر گلمکانی، دکتر خویی و دکتر سیدان به عنوان نمایندگان مجمع انتخاب شدند.

سومین جلسه

زمان برگزاری : ۲۵/۳/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. درباره تغییرات و افزایش قیمت دارو و کیفیت مواد اولیه، مباحثی مطرح شد.
 2. درباره افزایش سهم پرداخت مردم از هزینه سلامت نسبت به سال قبل ابراز نگرانی شد.
 3. درباره تاخیراتی که در امضای حکم رئیس کل صورت گرفته است مذاکراتی انجام شد.
 4. درباره نحوه استقلال نظام پزشکی تهران مباحثی مطرح شد.

مصوبات:

 1. آقایان دکتر بدخش ، دکتر حفیظی و دکتر خسرونیا به عنوان اعضای کمیته مالیات و تعرفه انتخاب شدند.
 2. آقایان دکتر غلامی ، دکتر خویی و دکتر قیامت به عنوان اعضای کمیته دارو انتخاب شدند.

چهارمین جلسه

زمان برگزاری : ۲۶/۵/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. درباره رای اعتماد وزیر جدید بهداشت در مجلس و تبعات مثبت آن مباحثی مطرح شد.
 2. درباره مذاکرات صورت گرفته با دولت برای تسریع در صدور حکم رئیس کل مذاکراتی مطرح شد.
 3. درباره برنامه های روز پزشک ، ضرورت حفظ شان و جایگاه پزشکی و نحوه نظارت بر تبلیغات بحث شد.
 4. درباره مالیات جامعه پزشکی مباحثی طرح و راه حل های مقابله با هجمه های اخیر درباره درآمد جامعه پزشکی بررسی شد.

پنجمین جلسه

زمان برگزاری : ۳۰/۶/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. گزارش عملکرد دادسرای انتظامی سازمان در سال ۹۱ ارائه و بررسی شد.
 2. درباره آئین نامه نظارت بر تبلیغات و وضعیت فعلی آن مباحثی مطرح شد.
 3. بر ضرورت تعامل بیشتر با انجمن های علمی تخصصی تاکید شد.
 4. راهکارهای هویت بخشی و استقلال بخشی به نظام پزشکی تهران بررسی شد.

هفتمین جلسه

زمان برگزاری : ۲۷/۷/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. اعضای هیات مدیره بر ضرورت عمل به تعهدات منتخبان مبنی بر ضرورت استقلال نظام پزشکی تهران تاکید کردند و راهکارهای اجرائی آن مورد بررسی قرار گرفت.
 2. درباره انجام کارهای اجرایی نظیر: صدور پروانه، ثبت نام، نظارت بر تبلیغات و سایر فعالیت های نظام پزشکی تهران مباحثی مطرح شد.
 3. درباره تعامل با وزارت بهداشت و نحوه تفویض وظایف جدید از سوی این وزارتخانه به نظام پزشکی همفکری صورت گرفت.
 4. پیشنهاد شد شورایی برای پیگیری امور رفاهی نظام پزشکی تهران تشکیل شود.

مصوبات:

 1. تشکیل جلسات کمیته استقلال تهران با معاونین متناظر در تهران و نظام کل.
 2. آقایان دکتر صاحب الزمانی ، دکتر بدخش، دکتر خسرونیا، دکتر قیامت ، دکتر حفیظی، دکتر فتاحی، دکتر غلامی و دکتر گلمکانی به عنوان اعضای کمیته استقلال تهران انتخاب شدند.
 3. آقایان دکتر هویدا، دکتر غلامی، دکتر گلمکانی و سرکار خانم آباد به عنوان اعضای کمیته رفاهی انتخاب شدند.

هشتمین جلسه

زمان برگزاری : ۲/۹/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. درباره عوارض شغلی و تعاملات با شهرداری مباحثی مطرح شد.
 2. درباره تغییرات آئین نامه نظارت بر تبلیغات بحث شد.
 3. در مورد ضرورت برگزاری دوره ها، کلاس ها و کنگره های آموزش مداوم مذاکره شد.

 

مصوبات:

 1. مقرر شد یک طبقه از ساختمان مرکزی نظام پزشکی در اختیار نظام پزشکی تهران قرار گیرد. آقایان دکتر گلمکانی، دکتر بدخش، دکتر خسرونیا و دکتر قیامت از سوی نظام پزشکی تهران و آقای دکتر ساعی به عنوان نماینده سازمان کل مسئول پیگیری موضوع شدند.

نهمین جلسه

زمان برگزاری : ۳۰/۹/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. درباره جوسازی هایی که از سوی برخی مطبوعات علیه جامعه پزشکی صورت گرفته است بحث و راهکارهای مقابله با آن بررسی شد.
 2. درباره طرح ترافیک جامعه پزشکان تهرانی و نحوه تخصیص و نیز تعامل با شهرداری برای افزایش ظرفیت ها مباحثی مطرح شد.
 3. درباره روند اجرایی استقلال بخشی به تهران گزارشی ارائه شد.

دهمین جلسه

زمان برگزاری : ۲۸/۱۰/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. درباره تعرفه ، لزوم اصلاح در آن و تعامل با وزارت بهداشت مذاکراتی مطرح شد.
 2. درباره ضرورت برگزاری جلسات با روسای انجمن های علمی تخصصی و روسای بیمارستان های خصوصی بحث شد.
 3. درباره ضرورت ساماندهی برنامه های تلویزیونی حوزه سلامت مباحثی مطرح شد.

یازدهمین جلسه

زمان برگزاری : ۲۶/۱۱/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. درباره ضرورت اطلاع رسانی به جامعه پزشکی و مردم درباره اقدامات نظام پزشکی تهران و دیدگاههای آن بحث شد.
 2. پیشنهاد شد برای نظام پزشکی تهران واحد روابط عمومی مستقل تشکیل شود.
 3. درباره هجمه های صورت گرفته به نظام پزشکی و جامعه پزشکی بحث و بر ضرورت اقدامات لازم برای تاثیرگذاری بر تعرفه سال بعد تاکید شد.

دوازدهمین جلسه

زمان برگزاری : ۲۴/۱۲/۹۲

اهم مذاکرات:

 1. درباره جزئیات پیشنهادات نظام پزشکی به وزارت بهداشت درباره تعرفه سال آینده بحث شد.
 2. درباره ورود هوشمندانه به عرصه مالیات جامعه پزشکی و اتخاذ راهکارهای بهتر برای تسهیل در امور مالیاتی سال آینده مذاکراتی مطرح شد.
 3. درباره آخرین وضعیت آرم طرح ترافیک بحث شد.
 4. درباره مباحث اخیر درمورد جامعه ماماهای کشور، بحث و گفت گو شد.
 5. درباره طرح تحول سلامت و تصمیمات آتی دولت در این حوزه بحث شد.

سیزدهمین جلسه

زمان برگزاری : ۳۰/۱/۹۳

اهم مذاکرات:

 1. درباره آرم طرح ترافیک و ضرورت اقدام برای افزایش ظرفیت ها بحث شد.
 2. درباره قانون مجازات اسلامی و مباحث جدید درباره آن مذاکراتی صورت گرفت و تمهیداتی برای ورود موثرتر اندیشیده شد.
 3. راهکارهای ورود موثرتر به بحث مالیات جامعه پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

چهاردمین جلسه

زمان برگزاری : ۲۷/۲/۹۳

اهم مذاکرات:

 1. درباره استقلال نظام تهران و گلایه هایی از سازمان کل درباره تاخیری که در استقلال بخشی صورت گرفته است، مباحثی مطرح شد.
 2. درباره مجازات حبس برای پزشکان و ضرورت تعامل سازنده برای مقابله با آن بحث شد.
 3. درباره مذاکرات صورت گرفته با وزارت بهداشت جهت ضرورت تسریع در انتشارات کتاب cpt ، گزارشی ارائه شد.
 4. درباره اجرای طرح تحول سلامت مباحثی مطرح شد.
 5. درباره فعالیت های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت آرم های طرح ترافیک برای ایجاد و ارائه تسهیلات بیشتر به جامعه پزشکی تهران گزارشی ارائه شد.

پانزدهمین جلسه

زمان برگزاری : ۳۱/۳/۹۳

اهم مذاکرات:

 1. درباره آخرین وضعیت مالیات جامعه پزشکی و تفاهمات صورت گرفته گزارشی ارائه و درباره آن بحث شد.
 2. درباره بازخوردهای اجرای طرح تحول سلامت مباحث مشروحی مطرح شد.
 3. درباره استقلال بخشی یه نظام تهران و ضرورت اقدام عاجل در این باره بحث شد.
 4. درباره ضرورت برقراری ارتباط رسانه ای بیشتر میان نظام پزشکی تهران و جامعه پزشکی شهر تهران مباحثی مطرح شد.

شانزدهمین جلسه

زمان برگزاری : ۵/۷/۹۳

اهم مذاکرات:

 1. گزارشی درباره آخرین وضعیت طرح تحول نظام سلامت ارائه شد و اعضا درباره آن همفکری کردند.
 2. درباره تفاهم نامه ای که میان نظام پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتباط با همکاری در زمینه آموزش مداوم جامعه پزشکی در جریان است، مباحثی مطرح شد.
 3. عملکرد دور جدید شورای عالی از آغاز تا کنون، مورد بررسی اعضای هیات مدیره قرار گرفت.
 4. گزارشی از آخرین وضعیت استقلال بخشی به تهران و تامین فضای فیزیکی مورد نیاز آن ارائه شد.
تمامی حقوق محفوظ است. راه‌اندازی و پشتیبانی محتوایی: انتشارات روزانه